Télécharger le hira “میام پادشاه پناهم بده” با متن | آثاری از محمدعلی کریم خانیبه گزارش همشهری آنلاین، متن آهنگ آمدم ای شاه پناهم به شرح زیر است.

آمده ام ای شاه پناهم ده

به من خط امن بده

ای قداست پناه ناتوانان

مرا از خرمن بیرون کن

ای قداست پناه ناتوانان

مرا از خرمن بیرون کن

تو سزاوار ارتباط هستی نه من (تکرار)

بگذارید کمی بررسی کنم

رای رضا