mAB دیگری گرد و غبار را گاز می گیرد؟ FDA به اسناد توصیه می کند که از sotrovimab در برخی مناطق استفاده نکنند


mAB دیگری گرد و غبار را گاز می گیرد؟  FDA به اسناد توصیه می کند که از sotrovimab در برخی مناطق استفاده نکنند ارسال شده توسط /u/shallah
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/