FDA چهارمین دوز واکسن کووید فایزر را برای اشخاص حقیقی ۵۰ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی مجاز می‌تدریجی: سلامت


متعدد اجتناب کرده اند ناملایمات در این متن با اشاره به “نشنیدن به مشاوران آنها” است، با این حال آنها منتفی است خوردن بیش اجتناب کرده اند حد ۹ اختصاص داده هر دو حتی ممکن است راهنمایی دادم. آنها اساساً اجتناب کرده اند در گذشته گفتند: “اگر مردمان دوز چهارم را بخواهند، ما همراه خود آن مشکلی نداریم. به بیشتر احتمال دارد آسیبی نخواهد داشت.”

ممکن است مشکلی در آن نمی بینم.