۳ تست چالش برانگیز IQ برای متخصصان آیا می توانید آنها را در کمتر از ۳۰ ثانیه حل کنید؟ | با جواب


به گزارش همشهری آنلاین، بازی مغز شکلی از پازل هیجان انگیز است که برای حل آن باید فکر کنید. بازی های فکری باعث می شود که خارج از چارچوب فکر کنید و از پتانسیل ذهن خود استفاده کنید. حل این معماهای ریاضی یکی از بازی های فکری اخیر است که در شبکه های اجتماعی رایج شده و ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.

معمای شماره ۱:

3 تست چالش برانگیز IQ برای متخصصان آیا می توانید آنها را در کمتر از 30 ثانیه حل کنید؟

معمای شماره ۲:

3 تست چالش برانگیز IQ برای متخصصان آیا می توانید آنها را در کمتر از 30 ثانیه حل کنید؟

معمای شماره ۳:

3 تست چالش برانگیز IQ برای متخصصان آیا می توانید آنها را در کمتر از 30 ثانیه حل کنید؟

پاسخ به معماها

جواب پازل شماره ۱:

درخت = ۳

گوزن = ۷

برش = ۸

۳+۳+۸×۷=۶۲

جواب پازل شماره ۲:

درخت = ۴

ستاره = ۳

جعبه هدیه = ۸

۸+۸+۴ -۳=۱۷

جواب پازل شماره ۳:

بابا نوئل = ۴

گوزن = ۳

درخت = ۷

۸+۵+۵+۵+۵+۷+۷+۷=۴۹