گفتن مبلغ فطریه رمضان ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی ۶مرجع تقلید | تذکر آیت الله خامنه ایبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری بخش، مراجع عظام تقلید، تذکر شخصی را دانستن درباره مبلغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدار فطریه رمضان ۱۴۰۱ گفتن کردند کدام ممکن است بدین رئوس مطالب است:

محل کار آیت الله العظمی خامنه ای:
مکلف باید برای خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نانخور او هستند برای هر نفر، عالی صاع (تقریباً سه کیلوگرم) گندم هر دو جو هر دو خرما هر دو کشمش هر دو برنج هر دو ذرت هر دو شبیه اینها به مستحق بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پول یکی اجتناب کرده اند اینها را هم بدهد، کافی است.

ضمنا زکات فطره امسال (۱۴۰۱) به هزینه گندم برای هر نفر، « چهل هزار تومان » گفتن شده است.

محل کار آیت الله العظمی سیستانی:
گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج ایرانی: ۲۲۵ هزار تومان
برنج غیرایرانی: ۶۰ هزار تومان

محل کار آیت الله العظمی وحید خراسانی:
گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج: ۱۴۰ هزار تومان

محل کار آیت الله العظمی شبیری زنجانی:
گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج ایرانی: ۲۵۰ هزار تومان
برنج پاکستانی: ۱۱۰ هزار تومان
برنج هندی: ۷۵ هزار تومان

محل کار آیت الله العظمی مکارم شیرازی:
گندم: ۴۰ هزار تومان
برنج: ۱۵۰ هزار تومان

کفاره روزه غیر عمد مبلغ هشت هزار تومان برابر ۸۰.۰۰۰ ریال است کدام ممکن است باید به صورت نان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن شود؛ علاوه بر این کفاره روزه عمد مبلغ چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد هزار تومان برابر ۴.۸۰۰.۰۰۰ ریال است.

محل کار آیت الله العظمی نوری همدانی:

بسم الله الرحمن الرحیم
همراه خود آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات مؤمنین ومؤمنات، میزان زکات فطره ازسوی دفترمرجع عالیقدرحضرت آیت الله العظمی نوری همدانی «مدظله العالی» به رئوس مطالب ذیل گفتن شد:
خصوصی کدام ممکن است تیز کردن زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نان خور او هستند، هر نفری عالی صاع ( ۳ کیلو) اجتناب کرده اند خوراکی‌های رایج شخصی (شبیه گندم، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) هر دو مبلغ آن را شناخته شده به عنوان فطریه بپردازد.
همراه خود ملاحظه به اینکه قیمت گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج در شهرهای مختلف، قابل دستیابی است تمایز داشته باشد، لذا مؤمنین می‌توانند برابر بخشها مذکور را بر طبق قیمت محل مسکن شخصی، محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن نمایند.
محل کار معظم له مبلغ قوت غالب گندم را ۴٠ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوت غالب برنج ایرانی ١۵٠ هزار تومان گفتن می نماید کدام ممکن است مؤمنین در تیز کردن یکی اجتناب کرده اند آن مخیر می باشند.