کمیسیون دختران گروه ملل متحد آرزو کرد مشارکت معنادارتر دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان است – خبر عالی


شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین مونتاژ کمیسیون وضعیت دختران پس اجتناب کرده اند ۲ هفته ورزش همراه خود صدور سند باقی مانده به کار شخصی نوک داد.

نتایج مورد هماهنگی کشورهای عضو، طرحی برای رهبران جهان برای فروش مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت درست را انتخاب کنید و انتخاب کنید برابر دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان در طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای تنظیمات آب و هوای محلی، پوشش‌های زیست‌محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش خطر بلایای خالص است.

کمیسیون وضعیت دختران اجتناب کرده اند گروه ملل متحد، موسسات پولی بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلتفرم‌های چندجانبه خواست به همان اندازه به حمایت اجتناب کرده اند کشورهای عضو در بدست آوردن به برابری جنسیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندسازی همه دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان در زمینه تنظیمات آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری، پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های زیست‌محیطی شکسته نشده دهند. بلایای خالص.

سند باقی مانده علاوه بر این آرزو کرد استفاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش مشارکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد درست، برابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنادار دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید زنان است.

بر مقدمه این سند، باید امتحان شده ویژه ای برای ارتقای عملکرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها دختران محیط نشین اعم اجتناب کرده اند دختران محلی، سالمندان، معلولان، مهاجران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که در مناطق کشاورزی، دورافتاده، خشونت خیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید حادثه خیز اقامت می کنند، صورت گیرد.

شصت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین نشست سالانه کمیسیون وضعیت دختران پس اجتناب کرده اند ۲ سال وقفه {به دلیل} شیوع کرونا در ۱۴ به همان اندازه ۲۵ مارس ۲۰۲۲ (۲۲ مارس ۱۴۰۰ به همان اندازه ۵ آوریل ۱۴۰۱) در مقر گروه ملل در نیو یورک همراه خود حضور رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ارشد دختران کشورهای برگزار شده.

کمیسیون وضعیت دختران یکی اجتناب کرده اند اولین نهادهای در سراسر جهان است کدام ممکن است خرس نظارت شورای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی گروه ملل متحد تحمیل شد به همان اندازه گزینه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش هایی را برای افزایش وضعیت دختران روی زمین متعهد شدن تنبل.

کمیسیون بی نظیر‌ترین نهاد بین‌المللی است کدام ممکن است پیشنهاد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش‌هایی را به دبیرکل دانستن درباره تمام موضوعات درمورد به دختران حاضر می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات بلافاصله برای جلوگیری هر دو تجویز نقض حقوق دختران انجام می‌دهد.

در فینال انتخابات این کمیته را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود همه کارشکنی ها، شاهد موفقیت دیدنی کشورمان در کسب ۴۳ رای اجتناب کرده اند ۵۴ رای کشورهای عضو شورای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی گروه ملل بودیم.

عضویت مناسب جمهوری اسلامی ایران {در این} نهاد تأثیرگذار گروه ملل اجتناب کرده اند سال جاری تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۴ سال شکسته نشده ممکن است داشته باشد. این دستاورد غول پیکر این شانس را برای جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده {است تا} همراه خود مواضع برحق نظام در قبال موضوع زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار در مجامع در سراسر جهان به صورت پویا برخورد تنبل.