ژل مرتبط همراه خود DNA زخم های پوستی “نوزادان پروانه” را التیام می بخشد | در معامله با موضعی اجتناب کرده اند ویروس تبخال برای رساندن DNA به سلول های معیوب استفاده تبدیل می شودکشتی شده توسط /u/Exastiken
[comments]