چگونه اشخاص حقیقی دارای نقص امنیت می توانند همراه خود اجتناب کرده اند بین قدم گذاشتن نیازهای ماسک ایمن بمانند: "جدا از استفاده مداوم اجتناب کرده اند ماسک در اماکن کلی، ۲ پیشنهاد بی نظیر موجود است. یکی معامله با بعد اجتناب کرده اند واکسیناسیون است"


چگونه افراد دارای نقص ایمنی می توانند با از بین رفتن نیازهای ماسک ایمن بمانند: "علاوه بر استفاده مداوم از ماسک در اماکن عمومی، دو توصیه اصلی وجود دارد.  یکی درمان بعد از واکسیناسیون است" کشتی شده توسط /u/shellah
[comments]