پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان کشوریبه گزارش همشهری آنلاین، امور اداری و کار و برنامه و بودجه در پیشنهاد مشترک، مدل جدیدی را برای افزایش حقوق و مستمری کارگران و مستمری بگیران پیشنهاد کرد تا دولت بررسی و تصمیم گیری کند.

این پیشنهاد با هدف بهبود و کمک به معیشت کارگران کشوری و لشکری ​​و بازنشستگان و ارتقای قدرت خرید آنها تقدیم دولت شده است و طی روزهای آینده روند رسمی آن پیگیری خواهد شد.