پول {به سمت} فناوری اعتیادآور سرازیر تبدیل می شود، با این حال خواه یا نه این امر مانع اجتناب کرده اند نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر بالای ناشی اجتناب کرده اند خوردن بیش اجتناب کرده اند حد چرخ دنده افیونی تبدیل می شود؟