پرستار {به دلیل} خطای دارویی مرگبار به قتل اجتناب کرده اند روی سهل انگاری محکوم شد