پاسخ‌ رئیس پلیس راهور به معمول: به‌جای فرافکنی به وظایف شخصی حرکت کنیدبه گزارش همشهری تحت وب، هادیانفر ذکر شد: همواره بر ایده گزارش‌های میدانی افسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاوران ناجا، اشیا نقص را ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه مرحله تعمیر نقص پیگیری کرده‌ایم. مکاتبات را انتخاب کنید و انتخاب کنید داده ها تمام پیگیری‌های پلیس برای ممانعت اجتناب کرده اند ورود خودروهای ناایمن به بزرگراه‌های ملت فعلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان احترام بیشتر است در مقابل فرافکنی به داده ها اقدامات راهور {در این} زمینه مراجعه کنند.