ورود اطلاعات آموزان به دبیرستان / تخلیه اجتناب کرده اند خانه نشینی – خبر عالی


خبرگزاری فارس – اداره آموزش و پرورش: اجتناب کرده اند اواخر بهمن ماه ۱۳۹۶ کدام ممکن است کرونا به کشورمان باز شد به همان اندازه درست در این لحظه تا حد زیادی روزهای تمرینی ام را در کشورمان غیر حضوری گذرانده ام. در شبیه به روزهای اول بافت تعطیلی مدارس و آموزش دیجیتال جالب ، با این حال کم کم لذت آموزش دیجیتال به غم انصراف تحصیل تغییر شد.

آیت الله سیدابراهیم رئیسی صبح روز شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ در مونتاژ «فرماندهی سراسری ضد ملت» همراه خود دقیق اینکه تعطیلی حدود دو ساله آموزش و پرورش ملت باعث تحمیل منصفانه فضای آموزشی و دانشگاهی شدید شده است، ذکر شد: فاجعه عقب نشینی: وزرای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، معامله با و آموزش پزشکی باید بر اهمیت برگزاری گروه ها و امتحانات در شخصی مدارس و دانشکده ها تاکید کنند.

رئیس‌جمهور همراه خود ردیابی به انتخاب فرماندهی کل قوا برای مقابله همراه خود کرونا مبنی بر لزوم برگزاری گروه‌ها و امتحانات در مدارس و دانشکده‌ها در شرایط غیر اضطراری، به صورت حضوری، افزود: بر ایده این انتخاب، طفره قدم گذاشتن اجتناب کرده اند برگزاری گروه‌ها و امتحان اطلاعات‌آموزان تخلف محسوب می‌شود.» از اطلاعات‌آموزان و اطلاعات‌آموزان بلند مدت‌سازان ملت هستند و نمی‌توانند هیچ محله‌ای نمی‌تواند {و نباید} نسبت به استاندارد آموزش فناوری بلند مدت بی‌تمایز باشد.

* مدارس باز است هیچ بهانه ای پذیرفته نیست

دیروز ۲۶ آوریل ۱۴۰۱، فرماندهی سراسری کشتی همراه خود کرونا همراه خود صدور حکمی تأیید کرد کدام ممکن است «اجتناب کرده اند ۱۵ فروردین ۱۴۰۱ مدارس و دانشکده‌ها حضور خواهند داشت. هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست؛ علاوه بر این هیچ روال سازی نیست؛ «کرونا ادامه دارد تمام نشده است، با این حال شکل است. تحصیل، تحصیل و اقامت همراه خود شور و نشاط و ورزش تا حد زیادی دنبال تبدیل می شود.»

عباس شرفگین، سخنگوی قوماندانی سراسری کشتی همراه خود کرونا در خصوص انتخاب مدیریت کرونا مبنی بر اجازه حضور در مدارس و دانشکده ها ذکر شد: واکسیناسیون افراد اجتناب کرده اند تعدادی از ماه پیش به شرایط خوبی رسید و به طور قابل توجهی در بین اطلاعات آموزان و اطلاعات آموزان به میزان بالایی رسید. سنین در جاری حاضر بیش اجتناب کرده اند ۸۲ نسبت اطلاعات آموزان (۱۲ به همان اندازه ۱۸ سال) و اطلاعات آموزان دو نوبت واکسن، بیش اجتناب کرده اند ۹۰ نسبت نوبت اول و حدود ۴۳ نسبت نوبت سوم واکسن را بدست آمده کرده اند. استفاده اجتناب کرده اند گروه درس برای اطلاعات آموزان دستی است.

شیراوژن ذکر شد: موج ششم بیماری عروق کرونر را پایین اوج گذاشتیم. در واقع نیمه دردسرساز آموزش حضوری عادتی است کدام ممکن است همراه خود آموزش دیجیتال پیش به اینجا رسید کدام ممکن است انشالله همراه خود کمک آموزش و پرورش و دانشکده می توانیم بر آن غلبه کنیم.

سخنگوی ریاست جمهوری تاج گذاری سراسری همراه خود دقیق اینکه در شرایطی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند واکسیناسیون تحمیل شد، آیین نامه جدیدی خواهیم داشت، افزود: تصویب شرایط جدید امکانات آموزشی؛ این مد همراه خود همکاری وزارت بهداشت و ستاد کشتی همراه خود کرونا در جاری انجام است کدام ممکن است در نظر گرفته شده می‌کنم سریع طی تعدادی از روز بلند مدت به تصویب برسد.

ما اجتناب کرده اند خانه نشینی تخلیه شده ایم

ما به سراغ بسیاری اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان رفتیم به همان اندازه ببینیم تذکر آنها برای برخورد به دبیرستان چیست. ما همراه خود ۲۰ نفر اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان صحبت کردیم، همه آنها فکر می کنند آموزش حضوری هماهنگی کردند، در واقع ۵ نفر اجتناب کرده اند آنها ادعا کردند کدام ممکن است آموزش حضوری باید در دو روز در هفته باشد و این است نیمه اجتناب کرده اند آموزش به صورت دیجیتال پیگیری شود.

مصاحبه گر اطلاعات آموز علوم انسانی اساس دهم به خبرنگار فارس در یکی اجتناب کرده اند مدارس شهرستان های استان تهران ذکر شد: وقتی کرونا به اینجا رسید گروه هشتم بودم. اجتناب کرده اند اول اسفند شبیه به سال مدارس تعطیل شد و در واقع در آن سال برای تعمیر مشکلات دانشکده باز شد با این حال ما اوج گروه یعنی درس مطالعه نرفتیم.

وی یکپارچه داد: در سال هشتم تمرینات غایب بود، حتی امتحاناتمان را غیرحضوری دادیم، باید بگویم استرس ما کمتر اجتناب کرده اند حضور در امتحان بود، تا حد زیادی مشکلات ما اجتناب کرده اند سرعت زیرین وب بود، من می خواهم خیلی تحقیق کردم کدام ممکن است بتوانم گروه هشتم را خوشایند بگذران.»

وی کسب اطلاعات در مورد گروه دهم شخصی کدام ممکن است سال تحصیلی جاری است، ذکر شد: نیمی اجتناب کرده اند آموزش های امسال به صورت کانالی و نیمی اجتناب کرده اند آن به صورت خصوصی با این حال تا حد زیادی به صورت دیجیتال {بوده است}. وقتی به اینجا رسید انگار هفته ای دو روز به دبیرستان می رفتیم و روز تولید دیگری تقریبا درس می خواندیم.

وی یکپارچه داد: در روزهایی کدام ممکن است به دبیرستان می رفتیم، تا حد زیادی دانشگاهیان امتحان می دادند، سؤال می کردند و ضرر را رفع می کردند، در واقع برخی اجتناب کرده اند دانشگاهیان هم تدریس می کردند، با این حال من می خواهم ترجیح می دهم آموزش حضوری داشته باشم چون درس بهتری را در دانشگاه می فهمیم و اجتناب کرده اند خانه نشینی تخلیه شده ایم.” ساده امیدوارم پروتکل های بهداشتی رعایت شود.

*ورزش خصوصی ساده برای پیروی اجتناب کرده اند پروتکل های مفید {مفید است}

هستی اطلاعات آموز گروه یازدهم در شهرستان های استان تهران نیز به خبرنگار فارس ذکر شد: اجتناب کرده اند اول آذرماه سال قبلی در واقع مدارس آنجا بودند به منظور که گروه ما به ۲ گروه قطع شد کدام ممکن است انجام دادیم. کدام ممکن است در واقع نداریم، برخی اجتناب کرده اند دانشگاهیان مربوط به معلم زیست شناسی ما را برای بررسی فرستادند، دلیلش هم کم بودن زمان تدریس بود.

وی یکپارچه داد: من می خواهم همراه خود تمرینات رودررو موافقم. چون من می خواهم همراه خود همکلاسی هایم هستم و این است برای ما خیلی خوشایند است. در واقع {در این} مدت خودمان درس مطالعه را یاد گرفتیم و اجتناب کرده اند بازدیدها به خوبی یاد گرفتیم از گرچه بار کدام ممکن است اجباری است فیلم می بینیم و اگر سوالی داشتیم اجتناب کرده اند معلمانمان می پرسیم.

هستی ذکر شد، در نظر گرفته شده می‌کنم کودک‌ها بیشتر اوقات پروتکل‌های بهداشتی را در دانشگاه رعایت نمی‌کنند. به همان اندازه الان انواع اطلاعات آموزان گروه کم بود، با این حال اگر قرار بود همه اطلاعات آموزان گروه ظرف منصفانه ساعت به دبیرستان بیایند، در نظر گرفته شده می کنم شرایط دردسرساز تبدیل می شود.

* ما هم اجتناب کرده اند آموزش دیجیتال تخلیه شده ایم

امین اطلاعات آموز گروه هفتم در تهران به خبرنگار فارس ذکر شد: ادای احترام به دانشکده فوق العاده دردسرساز است از ما به درس مطالعه به صورت دیجیتال رفتار کرده ایم با این حال خوشحالیم کدام ممکن است یک بار دیگر اوج گروه می نشینیم از این مانکن تحقیق واقعا تخلیه کننده.”

وی افزود: «واقعیت اینجا است کدام ممکن است در دو سال فعلی ما اصلاً درس‌ها را خوشایند یاد نگرفته‌ایم و این است واقعاً خطرناک {بوده است}؛ برخی اجتناب کرده اند کفگیرها ورزش‌هایی را غیر از فرزندان شخصی انجام داده هر دو آزمایش کرده‌اند و تمایز بین منصفانه خوشایند است. اطلاعات آموز و اطلاعات آموز خطرناک واقعاً واضح نبود.

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز همراه خود دقیق اینکه بازگشایی مدارس اجتناب کرده اند ۱۳ فروردین قطعی و حیاتی است، ذکر شد: تمامی مدارس دولتی و غیردولتی در تمامی مقاطع افتتاح تبدیل می شود با این حال این مدارس بازگشایی می شوند. بازگشایی احتمالاً وجود خواهد داشت. طبق پروتکل های بهداشتی.

اخیراً محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش ذکر شد: اخیراً نظرسنجی انجام دادیم کدام ممکن است در آن بخش زیادی اجتناب کرده اند خانوار‌ها احتمال داشتند کدام ممکن است آموزش حضوری ببینند؛ در واقع شخصی آموزش نیز چنین است. موظف به رعایت پروتکل های بهداشتی است.

و به گزارش پایگاه خبری خوشایند به نقل اجتناب کرده اند فارس، دستورالعمل جدید بازگشایی مدارس و رعایت پروتکل های بهداشتی سریع ابلاغ تبدیل می شود و بر این ایده مدارس دولتی طبق پروتکل ها با بیرون استثنا تحمیل تبدیل می شود.

انتهای پیام/