واکسن سوراخ بینی ممکن است به جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش COVID-19 کمک تدریجی – اگر دانشمندان بتوانند آن را مناسب انجام دهند: سلامت


کرو می گوید کدام ممکن است اگر {به درستی} انجام شود، واکسن سوراخ بینی ممکن است فوق العاده کارآمد باشد – با این حال مونتاژ آنها سخت است. کرو می گوید کدام ممکن است آنها معمولاً اجتناب کرده اند انواع خشمگین با این حال ضعیف ویروس استفاده می کنند کدام ممکن است چالشی همراه خود عنوان Goldilocks است. ویروس را بیش اجتناب کرده اند حد ضعیف کنید و واکسن کار نخواهد کرد. کافی نیست، و ممکن است سیستم امنیت را بیش اجتناب کرده اند حد تحریک تدریجی و در نتیجه مشکلات جانبی شود. تعادل باید درست باشد.

سوراخ بینی علاوه بر این محیطی فوق العاده منحصر به فرد اجتناب کرده اند عضله دلتوئید است کدام ممکن است معمولاً در آن تزریق انجام تبدیل می شود. کرو می گوید کدام ممکن است این می تواند یک جاده تقریبا مستقیم به ذهن است کدام ممکن است به خوانایی درهم آمدن است مجموعه ای اجتناب کرده اند اقدامات احتیاطی منحصر به فرد است.

بنجامین گلدمن اسرائیلی، مدرس مدرسه پزشکی دانشکده ییل، می‌گوید مجاری هوای بالایی نیز برای از دوام به سمت داروها خارجی بازسازی شده‌اند و متعاقباً قابل دستیابی است به سادگی به واکسن پاسخ ندهند. او یکی اجتناب کرده اند نویسندگان منصفانه بررسی جدیدترین است کدام ممکن است باقی مانده است توسط همتایان مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است، کدام ممکن است به تجزیه و تحلیل پاسخ موش‌ها به سوراخ بینی و واکسن‌های تزریقی کووید-۱۹ صنوبر. این تجزیه و تحلیل آرم داد کدام ممکن است موش‌ها غیر از تزریق واکسن سوراخ بینی توسط خودم، پاسخ امنیت مقاوم‌تری داشتند کدام ممکن است ابتدا تزریق پس از آن همراه خود واکسن سوراخ بینی آسانسور شد.

این ممکن است به طور فزاینده به این انگیزه باشد کدام ممکن است راه‌های اثیری فوقانی مجهز به حفاظت خالص به سمت ذرات مهاجم هستند – آنها سطح ورود هیکل به دنیای خارج هستند و متعاقباً همه وقت هنگام راه اندازی شد از نزدیک پاسخ نمی‌دهند. همراه خود دادن این پرایمر اولین [injected] گلدمن-اسرائیل می‌گوید: واکسن mRNA، سیستم امنیت را آموزش می‌دهیم به همان اندازه روزی کدام ممکن است آسانسور موجود در سوراخ بینی انجام می‌دهیم، سیستم امنیت اجتناب کرده اند در گذشته می‌داند کدام ممکن است این واکسن را خارجی تجزیه و تحلیل می‌دهد.