همانطور که کالیفرنیا Medi-Cal را گسترش می دهد، صدها هزار مهاجر همچنان پشت سر خواهند ماند.


همانطور که کالیفرنیا Medi-Cal را گسترش می دهد، صدها هزار مهاجر همچنان پشت سر خواهند ماند. ارسال شده توسط /u/Exastiken
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/