هر گروه خونی دقیقا چه نوع رژیم غذایی باید داشته باشند؟


به گزارش همشهری تحت وب، دکتر تیرنگ نیستانی همراه خود قالب این پرس و جو که خواه یا نه می‌شود مثلاً {برای یک کودک} سه ساله هم بر مبنای این‌که گروه خونی A دارد هر دو B، برخی چرخ دنده غذایی را قدغن کرد؟ هشدار داد: این رژیم‌های غذایی هیچ نسبتاً آموزشی ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون شک در درازمدت می‌توانند آسیب انتقادی به هیکل وارد تدریجی.

وی همراه خود ردیابی به این‌که پیروی اجتناب کرده اند رژیم‌های غذایی به هیچ وجه نباید بر مبنای سلیقه هر دو ادراک اشخاص حقیقی طرفدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجویز شود، اظهار کرد: به طور معمول طب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم پزشکی باید بیشتر مبتنی بر شواهد آموزشی باشد. این متخصص افزود: هیچ گونه شواهد آموزشی بیشتر مبتنی بر بی نظیر بودن وعده های غذایی برای گروه‌های خونی مختلف {وجود ندارد}.

طرفدار‌های غیر آموزشی که به ضرر سلامت تمام می‌شود

عضو هیئت آموزشی دانشکده همراه خود دقیق این‌که طرفدار‌های غیر آموزشی برخی اشخاص حقیقی برای پیروی اجتناب کرده اند رژیم‌های غذایی همراه خود ملاحظه به گروه خونی خاص می‌تواند به ضرر سلامت تمام شود خاطرنشان کرد: روزی که اجتناب کرده اند گروه‌های خونی صحبت می‌کنیم این موضوع همراه خود دوران کودکی نیز گره می‌خورد، متعاقباً اگر چنانچه این ادراک مناسب باشد قاعدتا باید این محدودیت‌های غذایی برای جوانان نیز تحریک کردن شود.

رژیم بر ایده گروه‌های خونی، تهدیدی برای سلامت سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان

متخصص خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم درمانی دانشکده افزود: مشکلاتی که رژیم غذایی بر ایده گروه خونی، برای اشخاص حقیقی تحمیل می‌تدریجی در گروه‌های خاص، کودکان، سالمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی همراه خود بیماری زمینه‌ای می‌تواند به مراتب حادتر باشد. وی همراه خود دقیق این‌که اساسا تامین نیازهای خورده شدن‌ای هیکل همراه خود ریز مغذی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشن مغذی‌ها مسله‌ای فوق العاده ضروری است تاکید کرد: گروه‌های تخصصی بر مبنای شواهد آموزشی انتخاب‌گیری می‌کنند که هیکل کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بزرگسالان به چه میزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چه گروهایی به چرخ دنده غذایی خواستن دارد.

گروه‌های خونی هیچ نقشی درمنع هر دو بلعیدن چرخ دنده غذایی ندارند

عضو هیئت آموزشی دانشکده خاطرنشان کرد: چرخ دنده غذایی که اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند کودکی به همان اندازه بلوغ بلعیدن می‌کنند در درازمدت آثار شخصی را نماد می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قطعی گروه‌های خونی در استفاده هر دو منع بلعیدن چرخ دنده غذایی هیچ نقشی ندارند.

دکتر نیستانی همراه خود یادآوری این‌که بر ایده گروه‌های خونی، بلعیدن هر دو عدم بلعیدن هیچ ماده غذایی طرفدار نمی‌شود، هشدارداد: چنانچه به بهانه محافظت سلامت هیکل، گروه خاصی اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی بردن شود در دراز مدت مشکلات فراوانی را در پی ممکن است داشته باشد.

هر گروه خونی دقیقا چه نوع رژیم غذایی باید داشته باشند؟

تجویز برخی گروه‌های غذایی ساده همراه خود تذکر دکتر متخصص منتفی است

متخصص خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم درمانی دانشکده ذکر شد: تحقیق جمعیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شواهد آموزشی ملایم شده فوق العاده زیادی موجود است که عدم بلعیدن گروهی اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی مثل به‌ویژه لبنیات اشخاص حقیقی را همراه خود مخاطرات متعددی مثل مشکلات استخوانی مواجه کرده استخواهد کرد. 

عضو هیئت آموزشی دانشکده همراه خود دقیق این‌که چنانچه همراه خود تذکر دکتر مورد نیاز باشد بلعیدن برخی گروههای غذایی محدود شود برای جبران این ضعیف داروهای تقویت می کند تجویز می‌شود ذکر شد: این چیزها همراه خود رژیم‌های خودسرانه‌ای که بر ایده گروههای خونی گرفته می‌شود، انصافاً مشخص است.

دکتر نیستانی اضافه کرد: خطرات رژیم‌های غذایی همراه خود ملاحظه به این‌که چه گروه‌هایی اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی بردن می‌شوند می‌تواند، مشخص باشد.

سلامت بر علم استوار است نه ادراک خصوصی

متخصص خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم درمانی دانشکده همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند رفتارهای {افرادی که} همراه خود هدف سلامت طرفدار به پیروی اجتناب کرده اند رژیم‌های غذایی تکیه کن به گروه خونی می‌کنند، افزود: این موضوع که هیکل انسان {برای حفظ} سلامت به چه گروه‌هایی اجتناب کرده اند چرخ دنده غذایی خواستن دارد تکیه کن به اعتقاد هر دو ادراک این تذکر غیرکارشناسانه نیست اما علاوه بر این باید تمام این چیزها آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملایم شده باشد.

هر مطلبی که به تایید مراجع آموزشی اصلی نرسد گمشده شهرت است

درک دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی همراه خود یادآوری این موضوع که ادعای آموزشی خواستن به شواهد آموزشی اصلی دارد دلیل داد: نتیجه تحقیقات در موضوعات سلامت محور را انتخاب کنید و انتخاب کنید خورده شدن‌ای باید به تایید گروه بهداشت جهانی، انستیتو تحقیقات خورده شدن‌ای ملت، صفحه بحث خورده شدن ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو سایر مجامع آموزشی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی اصلی دنیا برسد، این امکانات مرجع مناسب گفتن این مطالب‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر مطلبی که به تایید این امکانات نرسیده باشد گمشده شهرت است.

سلامت دشواری ادراک هر دو سلیقۀ شخص خاص نیست

بنابر گزارش روابط کلی دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر نیستانی همراه خود دقیق این موضوع که خورده شدن، رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طورکلی امور درمورد به سلامت اشخاص حقیقی به هیچ وجه مسله‌ای شخص خاص نیست تاکید کرد: تحقیقات خورده شدن‌ای ساده در چارچوب‌های آموزشی سندیت دارد، این تحقیقات باید تکرارپذیر باشد به همان اندازه برای باند کلی استفاده شود.