نقشه ایران، آبی‌تر شد | همه شهرهای ایران اجتناب کرده اند وضعیت صورتی کرونایی خارج شدند | این شهرها در وضعیت نارنجی هستند


به گزارش همشهری اینترنت، بر مقدمه گفتن وسط روابط نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، بر مقدمه فینال {به روز} رسانی‌ها، انواع شهرهای همراه خود وضعیت صورتی در ملت اجتناب کرده اند ۲ به صفر شهر رسید.

علاوه بر این انواع شهرهای همراه خود وضعیت نارنجی اجتناب کرده اند ۴۸ به ۳۳ شهر کاهش کشف شد.  

انواع شهرهای همراه خود وضعیت زرد اجتناب کرده اند ۳۲۳ به ۳۲۱ شهر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع شهرهای همراه خود وضعیت آبی اجتناب کرده اند ۷۵ به ۹۴ شهر افزایش کشف شد.  

در جاری حاضر ۴۱۵ شهر در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبی کرونایی قرار دارند.

بر این مقدمه در جاری حاضر، هیچ شهر قرمزی در ملت {وجود ندارد}. در عین جاری ۳۳ شهر در وضعیت نارنجی، ۳۲۱ شهر در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

نقشه ایران، آبی‌تر شد | همه شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند | این شهرها در وضعیت نارنجی هستند

نقشه ایران، آبی‌تر شد | همه شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند | این شهرها در وضعیت نارنجی هستند

نقشه ایران، آبی‌تر شد | همه شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند | این شهرها در وضعیت نارنجی هستند

نقشه ایران، آبی‌تر شد | همه شهرهای ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شدند | این شهرها در وضعیت نارنجی هستند