نزدیک به ۱۶۰۰۰ کودک افغان در سال ۲۰۲۲ به سرخک مبتلا شدند


نزدیک به 16000 کودک افغان در سال 2022 به سرخک مبتلا شدند کشتی شده توسط /u/boppinmule
[comments]


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/