“من می خواهم می خواستم اجتناب کرده اند مهندسی شیمی شخصی تواند به شما کمک کند افراد استفاده کنم” : سلامت


پیام ربات:

همراه خود فشار کردن بر روی پیوند “گزارش” در هر نظری کدام ممکن است توسط هر عالی اجتناب کرده اند آنها تحمیل شده است، به تحمیل عالی صفحه بحث بیشتر {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

من می خواهم عالی ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت مکانیکی تکمیل شد. لطفا همراه خود مدیران این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو اولویت دارید


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/