مقاله جین پینگ: نبرد در اوکراین باید بدون در نظر گرفتن زودتر نوک یابدبه گزارش همشهری اینترنت، رویترز گزارش داد، مقاله جین پینگ {در این} تصمیم همراه خود جو بایدن کدام ممکن است حدود ۲ ساعت به اندازه انجامید، اجتناب کرده اند کشورهای ناتو خواست به همان اندازه همراه خود مسکو ذکر شد وگو کنند با این حال او روسیه را به فرماندهی حمله به اوکراین ندانست.

بر ایده ادعا وزارت خارجه چین، مقاله به بایدن ذکر شد کدام ممکن است این نبرد ها به نفع هیچ کشوری نیست.

مقاله ذکر شد: میل بی نظیر در جاری حاضر شکسته نشده گفتگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات برای جلوگیری اجتناب کرده اند تلفات غیرنظامیان، جلوگیری اجتناب کرده اند فاجعه انسانی، توقف نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوک دادن به نبرد در اسرع وقت است.

بر ایده این ادعا، رئیس جمهور چین ذکر شد کدام ممکن است همه طرف ها باید اجتناب کرده اند مذاکرات روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین حمایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو باید همراه خود روسیه کسب اطلاعات در مورد راه رفع “دشواری بی نظیر” فاجعه اوکراین گفتگو کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حلی برای اولویت های امنیتی هر ۲ بیابند. روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین

رئیس چین ذکر شد: امکانات‌های غول پیکر باید {به یکدیگر} احترام بگذارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذهنیت نبرد خنک را رد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند رویارویی همراه خود بلوک (شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب) بپرهیزند.

بایدن «مجازات ها» کمک چین به روسیه را توضیح دادن کرد

کاخ سفید در ادعا ای گفتن کرد بایدن «مجازات ها» حمایت مادی پکن اجتناب کرده اند روسیه را «حمله ها وحشیانه به شهرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرنظامیان اوکراین» توضیح دادن کرد.

بر ایده این ادعا، بایدن علاوه بر این بر حمایت شخصی اجتناب کرده اند راه رفع دیپلماتیک برای فاجعه تاکید کرد.

اوایل همانطور که صحبت می کنیم، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، ذکر شد کدام ممکن است مقامات بایدن درگیر کمک مستقیم چین به روسیه در کشتی از کیت نیروی دریایی به اوکراین مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند ، ادعایی کدام ممکن است پکن آن را رد کرد.

واشنگتن علاوه بر این درگیر کمک چین به روسیه برای خیلی زدن تحریم های مالی غرب است.

نبرد در اوکراین کدام ممکن است اکنون در چهارمین هفته شخصی قرار دارد، تن غیرنظامی را کشته، مناطق شهری را ویران کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها هزار نفر را آواره کرده است.

در گذشته اجتناب کرده اند تصمیم همراه خود بایدن مقاله، منصفانه ناو هواپیمابر زبان چینی روز جمعه اجتناب کرده اند تنگه تایوان رفتن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی آن منصفانه ناوشکن موشکی آمریکا در بخشی اجتناب کرده اند مسیر رفتن کرد. چین مدعی جزیره تایوان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های نیروی دریایی شخصی را در فراگیر آن افزایش داده است. واشنگتن درگیر است کدام ممکن است پکن اجتناب کرده اند روسیه پیروی تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نیروی نیروی دریایی برای اشغال تایوان استفاده تنبل.