مشاوران خواب غیر از زمان تابستانی، زمان معمول ابدی را طرفدار می کنندساعت زنگدار

مشاوران خواب تمایل دارند همراه خود قانونگذاران آمریکا با اشاره به بردن نوبت کاری ۲ بار در سال به هماهنگی برسند، همراه خود منصفانه استثنا: آنها معمولاً غیر از ساعت تابستانی، زمان معمول را می طلبند.


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/