مرتضی گرد جریزایی در محاصره مشگلات


این پایتخت است. جنوب پایتخت… روستایی که کمتر از سی دقیقه با مرکز شهر فاصله دارد اما ساکنانش به دلیل حاشیه نشینی کمترین سطح امکانات رفاهی شهری را تجربه می کنند.

مطلب مرتضی گرد جریزایی در مورد حصر مشگلات اولین بار در پایگاه خبری اخبار خوب -خبرخب پدیدار شد.