مدیران عامل بیمارستان ها با کاهش دستمزد، اخراج و به خطر انداختن زندگی پرستاران، ثروتمندتر شدند.


مدیران عامل بیمارستان ها با کاهش دستمزد، اخراج و به خطر انداختن زندگی پرستاران، ثروتمندتر شدند. ارسال شده توسط /u/throwawayamd14
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/