محققان تایید می کنند که واکسن استنشاقی جدید ساخته شده محافظت گسترده ای در برابر SARS-CoV-2، انواع نگران کننده ارائه می دهد.


محققان تایید می کنند که واکسن استنشاقی جدید ساخته شده محافظت گسترده ای در برابر SARS-CoV-2، انواع نگران کننده ارائه می دهد. ارسال شده توسط /u/Exastiken
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/