متاآنالیز ۱۵ مطالعه یافته‌های جدیدی را در مورد چند قدم پیاده‌روی روزانه مورد نیاز برای افزایش طول عمر گزارش می‌کند.


متاآنالیز 15 مطالعه یافته‌های جدیدی را در مورد چند قدم پیاده‌روی روزانه مورد نیاز برای افزایش طول عمر گزارش می‌کند. ارسال شده توسط /u/morenewsat11
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/