لغو فارکس محبوب مصوب مجلس نمایندگان با بیرون اکتسابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی این سیستم اجرایی مقامات


علی اکبر کریمی دانستن درباره آینده فارکس محبوب ذکر شد: مجلس شورای اسلامی در مصوبه شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جریان بازرسی بودجه ۱۴۰۱ چارچوب مورد نیاز را {برای حفظ} هر دو لغو فارکس محبوب تصمیم گیری کرده است.

وی ذکر شد: مقامات باید این سیستم های اجرایی شخصی را در خصوص فارکس محبوب به مجلس شورای اسلامی حاضر تنبل. برخی مشاوران معتقدند تصمیم گیری ۲ هر دو تعدادی از نرخ در نظام ارزی باعث فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت خواری تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید شرایط حرکت {به سمت} تک نرخی شدن فارکس را فراهم کنیم.

عضوکمیسیون صنایع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معادن مجلس شورای اسلامی همراه خود دقیق این مطلب ذکر شد: مقامات برای تعمیر دغدغه های مجلس شورای اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری قیمت ها اقدامات مورد نیاز را در خصوص فارکس محبوب انجام دهد.

تا حد زیادی بیاموزید:

کریمی یکپارچه داد: نمایندگان در جریان بازرسی بودجه پیش سوراخ بینی کردند کدام ممکن است حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان قیمت کالاهای اساسی محافظت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت هایی برای تامین کالاهای اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم اختصاص یابد.

وی تاکید کرد: شورای اسلامی در چارچوب اختیارات شخصی تعهد نظارتی شخصی را انجام خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات نیز باید بر مقدمه چارچوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین مصوب شورا در خصوص فارکس محبوب حرکت تنبل.

مشاور از ما کدام ممکن است خواهید کرد را در مجلس شورای اسلامی می بینند ذکر شد: برای مجلس شورای اسلامی حیاتی است کدام ممکن است معیشت مردمان تحمل تاثیر قرار نگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد بی ثباتی قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم بی رویه نباشیم.

۲۱۱۲۵۴