قضات این پرونده ها را به صورت آنلاین بررسی می کنند جزئیات و مزایای این قرارداد جدیدبه گزارش همشهری آنلاین، علی صالحی گفت: با رایزنی در دادسرای تهران با مدیران اداره کمیسیون ویژه انجمن پزشکی قانونی، مقرر شد جلسه کمیسیون های پزشکی پرونده های اصلی به صورت الکترونیکی انجام شود. اما در صورتی که قاضی بر روند تحقیقات نظارت داشته باشد، هرگونه ابهام می تواند مستقیماً توسط کارشناسان حاضر در جلسه پاسخ داده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از اتاق هایی که در آن جلسات کارشناسان پزشکی قانونی برگزار می شود مجهز به دستگاه های الکترونیکی است، گفت: تا زمانی که تمامی اتاق ها به دستگاه های الکترونیکی مجهز شوند، جلسات مربوط به پرونده اصلی با قضات مدار بیست و ششم برگزار می شود. تهران و پس از آن قاضی به صورت الکترونیکی در جلسه مربوط به کلیه پرونده ها حضور خواهد داشت.

دادستان تهران تاکید کرد: تشکیل پرونده های پزشکی غیرمجاز و نحوه انجام محاکمات کارشناسی و پاسخگویی به سوالات مراجع قضایی انجمن پزشکی قانونی تحت کنترل است و چشمان دادستانی تهران نیز کاهش می یابد. مخالفت طرفین با نظر، جلوگیری از بسیاری از کارشناسان و کاهش اطاله دادرسی نقش موفقی دارد.