قرار تکل تمدید شده مدت کشف نشده آلودگی هوا همراه خود خطر بیماری خودایمنی گفته می شود، بررسی آرم می دهد کدام ممکن است ذرات معلق قابل دستیابی است در نتیجه افزایش اسبابک ها آرتریت روماتوئید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری التهابی روده شوند.


قرار گرفتن طولانی مدت در معرض آلودگی هوا با خطر بیماری خودایمنی مرتبط است، مطالعه نشان می دهد که ذرات معلق ممکن است منجر به افزایش موارد آرتریت روماتوئید و بیماری التهابی روده شوند. کشتی شده توسط /u/randymcatee
[comments]


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/