قانونگذاران کالیفرنیا فهرست جدیدی از قوانین واکسن کووید-۱۹ را پیشنهاد کردند | گروهی از قانونگذاران کالیفرنیا قوانین مربوط به واکسن را تدوین کرده اند که تهاجمی ترین رویکرد ایالتی برای واکسن ها در این کشور است.


قانونگذاران کالیفرنیا فهرست جدیدی از قوانین واکسن کووید-19 را پیشنهاد کردند |  گروهی از قانونگذاران کالیفرنیا قوانین مربوط به واکسن را تدوین کرده اند که تهاجمی ترین رویکرد ایالتی برای واکسن ها در این کشور است. ارسال شده توسط /u/Exastiken
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/