فراخوان ها برای تعمیر اساسی توزیع متادون تشدید می شود، اما کلینیک ها مقاومت می کنندرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/