غیر معمول طالب‌زاده درگذشت | دلیل برای فوت به گزارش همشهری‌اینترنت به نقل اجتناب کرده اند مهر، حمید جوادی تهیه کننده این سیستم تلویزیونی «عصر» درگذشت غیر معمول طالب زاده را تایید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: ایشان همانطور که صحبت می کنیم نهم اردیبهشت بر تأثیر نارسایی قلبی درگذشت.

حمید جوادی پیش اجتناب کرده اند این اجتناب کرده اند عود کردن مجدد علائم بیماری غیر معمول طالب‌زاده مجری را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌ساز باسابقه تلویزیون خبر داده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شده است بود: به همان اندازه روز چهارشنبه قبلی جاری نهایی ایشان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به درمانی بود، با این حال اجتناب کرده اند روز چهارشنبه مجدد {به دلیل} نارسایی قلبی در بیمارستان بستری شدند.