عکسها | مسکن در مترو. بروزترین tp-date عکسها اجتناب کرده اند وضعیت مردمان خارکف


به گزارش همشاری وب مبتنی بر، متنوع اجتناب کرده اند اهالی این شهر برای در امان ماندن به ایستگاه های مترو پناه برده اند. عکس ها وضعیت اسفبار این اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط مسکن آنها را نماد می دهد.

تصاویر | زندگی در مترو. جدیدترین تصاویر از وضعیت مردم خارکف

تصاویر | زندگی در مترو. جدیدترین تصاویر از وضعیت مردم خارکف

تصاویر | زندگی در مترو. جدیدترین تصاویر از وضعیت مردم خارکف

تصاویر | زندگی در مترو. جدیدترین تصاویر از وضعیت مردم خارکف

تصاویر | زندگی در مترو. جدیدترین تصاویر از وضعیت مردم خارکف

تصاویر | زندگی در مترو. جدیدترین تصاویر از وضعیت مردم خارکف