شکایت پلیس از نامه سردار اشتری نماینده چهار کشور رسید. نام نماینده و مشخصات اتهامبه گزارش همشهری آنلاین، پایگاه رسانه ای جلیل رحیمی جهان آبادی – نماینده تربت جام و طیاد در مجلس – با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت:

شکایت پلیس از چهار نماینده.

سردار اشتری چند روز پیش با ارسال نامه ای به مجلس از شکایت از چهار نماینده مجلس خبر داد.

دکتر پزشکی نماینده تبریز رحیمی نماینده تربت جام و تایباد، مهندس سعیدی نماینده چابهار و دکتر فرشادان نماینده سنندج چهار نماینده ای هستند که باید به شکایت پلیس پاسخ دهند.

سردار اشتری موضع این نمایندگان در خصوص فوت خانم مهسا امینی و گشت ارشاد را عامل شکایت از این نمایندگان مردم اعلام کرد.