سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملل نوروزگاه در پارک میلات تحمیل شدبه گزارش همشهری تحت وب، شهردار جهان سه همراه خود ردیابی به برگزاری این سیستم های متنوع اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس در نوروز ۱۴۰۱ ذکر شد: روب شیر آهو شری گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عروس گل، آشیکلار آذربایجان، عرب خوزستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نی انبان بوشهر به نوروز خوانی می پردازند. مازندران، تکم.جردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاجی فیروز برای تمامی کلاس های سنی پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.
حمید جوانی افزود: حاضر های محیطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تئاتری برای ادغام کردن زرخانه، نقالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشنامه خوانی شاهنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاقک، جشن های نوروزی در قالب کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگ شده، کاخ بادی، کارگاه خوشنویسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تصویر کشیدن، موسیقی سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های بومی، انجام دهید.