سرپرست مسئله فایزر سالانه واکسن های کووید را تیز کردن می تنبل. مشاوران می گویند ۹ چندان فوری.