ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام‌سازی میدان وحدت اسلامی | پل عابر برچیده می‌شودبه گزارش همشهری تحت وب: معاون فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی شهردار منطقه۱۱ {در این} باره ذکر شد: «چالش بازپیرایی میدان وحدت اسلامی اجتناب کرده اند سال ۱۳۹۶ همراه خود تحقیق اجتماعی، تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق ترافیکی این ساختار نیز به پایان رسید. سرانجام این ساختار، مصوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا سال ۱۳۹۹ پیمانکار این چالش انواع شد. آن نقطه عملیات عمرانی انجام نشد کدام ممکن است همراه خود تنظیم رویکرد مدیریت شهری، پیمانکار موظف شد کار را انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این انجمن عملیات عمرانی ساختار بازپیرایی میدان وحدت اسلامی اجتناب کرده اند بهمن ماه سال قبلی تحریک کردن شد.»

«سجاد زارع صفت» ذکر شد همراه خود ملاحظه به اهمیت موضوع انسان‌محوری برای اداره کردن شهری، اجرای این چالش در اصل کار قرار گرفت. او افزود کدام ممکن است میدان وحدت اسلامی اجتناب کرده اند تعدادی از جنبه مورد ملاحظه است: «این میدان عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی، در لحظه تولید دیگری میدان نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جاده تغییر شده است. در واقعیت به تقاطع ۳ جاده شیخ بهایی، فروزش(مهدی‌خانی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازارچه طرخانی اصطلاحاً میدان وحدت اسلامی می گویند. در ضلع شرقی این میدان بازارچه طرخانی شناخته شده به عنوان درگاه قلمرو ۱۲ قلمداد می‌شود. این بازارچه عجیب و غریب تردد بالایی دارد؛ ضلع غرب ۲ جاده فروزش اجتناب کرده اند شرق به غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده شیخ بهایی مسیر غرب به شرق یکطرفه است کدام ممکن است در ابتدای ساختار پس اجتناب کرده اند انجام تحقیق قرار شد میدان بازپیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام‌سازی شود.»

اکنون عملیات عمرانی اجتناب کرده اند ضلع شرق تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله بعد در ضلع غرب میدان آرام‌سازی انجام احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس آرام‌سازی وسط میدان اجرا تبدیل می شود. زارع صفت افزود: «میدان هر دو معبر وحدت اسلامی ۴ جاده حرکت دارد. منصفانه مسیر اجتناب کرده اند شمال به جنوب وحدت اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه مسیر بازگشت اتوبوس اجتناب کرده اند جنوب به شمال جاده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن محدوده منصفانه پل عابر پیاده قرار دارد کدام ممکن است تحقیق ترافیکی نماد می‌دهد کمیت حرکت مردمان اجتناب کرده اند پل عابر پیاده فوق العاده زیرین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید غالب مردمان اجتناب کرده اند جاده حرکت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمایل به سختی به استفاده اجتناب کرده اند پل عابرپیاده {در این} محدوده موجود است.  تحقیق {انجام شده} در زمان بالا زمان تردد نماد می دهد ۳۰ نفر اجتناب کرده اند پل عابر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیک به ۵۰۰ نفر اجتناب کرده اند زیر پل عابر حرکت می کنند. این دلیل است کمیته های بخش بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کنندگان به نتیجه رسیدند کدام ممکن است این پل باید برداشته شود. همراه خود بردن پل عابر، مسیر تردد ایمن را تحمیل می‌کنیم؛ به شکلی کدام ممکن است در هسته میدان، سرعت را به صفر نزدیک می‌کنیم به همان اندازه مردمان ایمن تردد کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار در قالب بازپیرایی میدان انجام احتمالاً وجود خواهد داشت. همراه خود بردن این پل اهمیت انسان محوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد ایمن، خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکان بردن زوائد فیزیکی فراهم تبدیل می شود.»

معاون فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمرانی شهردار منطقه۱۱ در تشریح توسعه بردن زوائد فیزیکی مرحله میدان وحدت اسلامی ذکر شد: «این کار در ۲ بخش صورت خواهد گرفت؛ نخست، زوائد بردن می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند یکسری زوائد شناخته شده به عنوان المان استفاده احتمالاً وجود خواهد داشت. به این انجمن محوری عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی را به شهر برمی‌گردانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده می کنیم کارکرد اجتماعی این معبر {به درستی} فراهم شود.»

وی افزود: «در بخش بعدی زوائد فیزیکی موجود در هسته میدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغازه‌های فراگیر بردن خواهند شد. اکنون در ضلع غربی برخی اقدامات معادل متشابه‌سازی تابلوی مغازه‌ها {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً یکی اجتناب کرده اند مهم‌ترین آیتم های این ساختار، تحمیل تعیین کنید بصری صحیح برای میدان وحدت اسلامی است.»