روسیه می گوید اجتناب کرده اند موشک های مافوق صوت در اوکراین استفاده کرده استگاردین به نقل اجتناب کرده اند روزنامه گاردین گزارش داد، وزارت حفاظت روسیه روز شنبه ادعا کرد کدام ممکن است همراه خود شلیک موشک های مافوق صوت، خوب انبار عظیم زیرزمینی تشکیل موشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمات هواپیما در جهان ایوانو-فرانکیفسک را منهدم کرده است.

جهان ایوانو-فرانکیفسک در غرب اوکراین همراه خود رومانی، عضو ناتو، ۵۰ کیلومتر مرز مشترک دارد.

موشک های مافوق صوت سلاح هایی همراه خود عجله هستند کدام ممکن است می توانند توسط سیستم های حفاظت ضد موشکی ایجاد شوند.

بر مقدمه ادعا وزارت حفاظت روسیه، امکانات اشاره رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش در شهر ساحلی اودسا در جنوب اوکراین نیز همراه خود استفاده اجتناب کرده اند سامانه موشکی ساحلی منهدم شد.

این مقدماتی بار است کدام ممکن است روسیه اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند سلاح مافوق صوت به تماس گرفتن “خنجر” در یک واحد عملیات ارتش خبر می دهد.

موشک کانگال یکی اجتناب کرده اند سلاح های جدیدی بود کدام ممکن است پوتین در سخنرانی سراسری شخصی در سال ۲۰۱۸ فاش کرد. پوتین در آن نقطه این موشک را خوب “سلاح مناسب” توضیح دادن کرد کدام ممکن است همراه خود سرعت ۱۰ برابر صوت پرواز می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم های حفاظت ضد اثیری {نمی توانند} آن را متوقف کنند. .