دستور ریاست جمهوری در مورد شور و شوق مردم سعد آباد نباید از بین برودبه گزارش همشهری آنلاین، اسماعیلی در حاشیه جلسه شورای دولتی گفت: این نکته را به رئیس جمهور گفتم و ایشان دستور دادند برنامه هایی که مردم بلیت می خرند در اولویت قرار گیرد و هر بار هزاران نفر به سعدآباد می روند. شب پرشور فرا رسید و دستور دادند برنامه را طوری تنظیم کنند که حتی یک مورد باعث تعطیلی برنامه هنری نشود.