در دوازدهمین سالگرد قوانین مراقبت اقتصادی، گزارش جدیدی اجتناب کرده اند HHS راه هایی را نماد می دهد کدام ممکن است های کمک پولی مقامات بایدن هریس در آمریکا باعث کاهش ارزش های مراقبت های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه محافظت تبدیل می شود.کشتی شده توسط / u / BlankVerse
[comments]