در خانه های سالمندان، انتظار طولانی برای نتایج، آزمایشات کووید را “بی فایده” می کندرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/