داروهای نجات دهنده COVID-19 کدام ممکن است در کابینت های داروخانه استفاده نمی شوند: سلامت


پیام اندروید:

همراه خود فشار کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) همراه خود تشکر!

ممکن است منصفانه ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت رباتیک به پایان رسید. بهانه همراه خود این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو هر دو ابهامی دارید.