خوب بررسی جدید نماد می دهد کدام ممکن است FMT خوب اهداکننده به سمت CDI عودکننده – Clostridioides difficile ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد است.


یک مطالعه جدید نشان می دهد که FMT یک اهداکننده در برابر CDI عودکننده - Clostridioides difficile ایمن و موثر است. کشتی شده توسط /u/shellah
[comments]


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/