خبر مهم سخنگوی نوروزی مقامات دانستن درباره قیمت بلیتبه گزارش مکان همشهری تحت وب، علی بهادری جهرمی سخنگوی مقامات در توییتی نوشت: همراه خود موافقت وزارت راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای حمایت اجتناب کرده اند مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش گردشگری، نوروز امسال برخلاف سال‌های قبلی هیچ عامل عکس ندارد. پایین. را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های بار ریلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اثیری حق افزایش قیمت بلیت را ندارند.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنگوی مقامات افزود: همراه خود رانندگی ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت رهنمودها بهداشتی لذت بازدید را ۲ چندان کنید.