خبر مهم برای بازار پول خارجی | ورود پول خارجی به ملت افزایش خواهد یافت؟به گزارش همشهری تحت وب به نقل اجتناب کرده اند فارس کامران سلطانی‌زاده دانستن درباره آثار معافیت مالیاتی ورود پول خارجی به ملت اعتقاد دارد کدام ممکن است این بخشنامه موجب افزایش قابل ملاحظه ورود پول خارجی به ملت می تواند.

وی افزود: البته است وقتی مقامات مالیات هر کالایی را بردن تنبل موجب می‌شود ارزش فعالان آن بخش کاهش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید درنتیجه واردات آن انبساط خواهد کرد کدام ممکن است درخصوص پول خارجی فیزیکی نیز همین اتفاق خواهد افتاد.

سلطانی زاده اظهار کرد: پیش اجتناب کرده اند این فعالان مالی درخصوص اعمال مالیات بر ارزهای وارد شده به ملت اولویت داشتند چرا کدام ممکن است اگر ۲۰ به همان اندازه ۲۵ نسبت مالیات به پول خارجی وارد شده به ملت اعمال می‌شد، بشدت روی سودآوری فعالان مالی تأثیر می‌گذاشت.

عضو کانون صرافان ایران ذکر شد: معافیت مالیاتی ورود اسکناس پول خارجی به ملت می‌تواند واردات اسکناس پول خارجی به ملت را تسهیل تنبل. هم اکنون صادرات قابل توجهی به کشورهای خارجی بخصوص همسایه صورت می‌گیرد کدام ممکن است قابل دستیابی است بازگشت ارزحاصل اجتناب کرده اند آن اجتناب کرده اند طریق جامعه بانکی ضرر هر دو زمانبر باشد، با این حال بازشدن این مد کمک زیادی به صادرکنندگان می‌تنبل.

سلطانی زاده افزود: این اقدام باعث افزایش اصولاً در دسترس بودن پول خارجی در ملت می تواند از بخشی اجتناب کرده اند صادرکنندگان می‌توانند تعهدات ارزی شخصی را اجتناب کرده اند این طریق ایفا کنند.

گروه امور مالیاتی هفته قبلی همراه خود صدور بخشنامه‌ای، معافیت مالیاتی ورود پول خارجی به ملت را اجتناب کرده اند طریق گمرکات درگاه جهت اجرا به ادارات امور مالیاتی در سرتاسر ملت ابلاغ کرد.