جنایت هولناک انتشار عکس، نام و نشانی بسیجیان دانشگاه شریفپس از رخنه اخیر در دانشگاه شریف، عناصر ضد انقلاب اقدام به انتشار تصاویر برخی از دانشجویان بسیجی با تمام شخصیت هایشان کردند.

این اقدام با انتشار اخبار خصوصی و نشانی برخی از این دانشجویان نیز همراه بود و باعث ناراحتی این دو دانشجو شد.

ماجرا از این قرار است که پس از این اتفاق، این خبر به همسر یکی از دانشجویان بسیجی دانشگاه شریف رسیده و از زمانی که وی باردار شده، استرس و فشارهای ناشی از این خبر منجر به سقط جنین فرزندش شده است.

یکی از دانشجویان برجسته دانشگاه شریف که با خانواده این دانشجوی داغدار صحبت کرده بود، با اعلام این خبر، عاملان این حادثه را «قاتل» خواند.