تهران در راه تغییر شدن به شهری مفهوم آل برای استارت آپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان است – خبر عالی


به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} اطلاعات خبر به نقل اجتناب کرده اند گروه گروه خبرگزاری آنا، نرگس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران در یادداشتی به برخی موضوعات شورای شهر تهران همراه خود محوریت مانترا بی نظیر سال جاری پرداخته است. عمیق این نظر به رئوس مطالب زیر است:

هر دو دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه پریشان، هر دو ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار کنار هم قرار دادن است،

اوایل سال ۱۴۰۱ هجری قمری، ربیع الربیع. بهار شخصیت در تحریک کردن قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهار آن همراه خود فرفردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسایی سال جاری در سه سوره همراه خود کلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلام مقام معظم مدیریت مزین به جهاد همه جانبه است.

وی در دهه قبلی بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ بار در زمینه های مختلف ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ردیابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشنهاد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدام به کار مضاعف ردیابی می تدریجی.

آنان آرزو کرد جهاد مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسداری اجتناب کرده اند کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه ایرانی شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند نامگذاری سال ۱۳۹۲ به حماسه سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه مالی ۱۳۹۳، طراحی میهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت جهادی را عنوان کاری برای رفتار سراسری برگزیدند. وارد مرحله ای شد کدام ممکن است حمایت اجتناب کرده اند کالای ایرانی به پیشنهاد بی نظیر تغییر شد.

وی {در این} سال در ابتدای سال ۱۴۰۱ قابلیت مقامات ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشروی را زمینه ساز بیش اجتناب کرده اند خوب فناوری امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوشش سراسری دانست کدام ممکن است علاوه بر این جهاد، در ۲ بعد افزایش نیز بر آن استوار است. ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابلیت کاری. ورود به ۱ کمپین همه جانبه در بخش داده ها کدام ممکن است سالیان متمادی به طور قابل توجهی در دهه هشتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود تحمل مدیریت اقتصاد داده ها بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان نمایندگی های داده ها بنیان اجتناب کرده اند تعیین کنید اجتناب کرده اند نطفه اولین در تعیین کنید ساختارهای مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوی. مشاوره تبدیل می شود کدام ممکن است اجتناب کرده اند خوب سو گروه نخبگان را ترتیب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری صنایعی را برای پذیرش نیروها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای نخبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این محصولات جوامع نخبه کنار هم قرار دادن کرده است.

افق ۱۴۰۴ سطح عطفی {خواهد بود} کدام ممکن است امید {می رود} حداقل ۲۰ نسبت اجتناب کرده اند درآمد ملت اجتناب کرده اند طریق بازاریابی محصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیات صنایع داده ها بنیان باشد.

۱ آوریل ۱۴۰۱ گذشته تاریخی نمادین تحریک کردن فینال مرحله این حرکت اصیل آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی است. مدیریت در دیدار همراه خود کارمندان الگوی در سرتاسر ملت در بهار ۱۳۶۸ در ادعا ای ذکر شد: «ساخت چه در صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در کشاورزی اجتناب کرده اند اهمیت بالایی برخوردار است». دولتی کدام ممکن است ساخت نداشته باشد ناگزیر تکیه کن است… ساخت باید در مقامات {اتفاق بیفتد} – به طور قابل توجهی ساخت علم بر مقدمه داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استعداد های آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربی – را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسط دست کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرماست. علاوه بر این توسط مقامات اجرا می شود. آنها نیاز دارند ترتیب کنند، باید کار کنند. “

در بیانات مقام معظم مدیریت اجتناب کرده اند ساخت جهادی بر مقدمه توان آموزشی حمایت کنید. عملکرد مقامات را نیز {در این} زمینه تبیین کردند، با این حال در مدیریت بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهری، ملاحظه اجباری به امور داده ها بنیان اجتناب کرده اند جمله هوشمندی آنطور کدام ممکن است باید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاید بنا به دلایلی مورد ملاحظه قرار نگرفته است.

پایتخت های ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویژه به ویژه تهران همراه خود تمام قابلیت هایی کدام ممکن است دارند، باقی مانده است در واقع معقول نیستند. غیر از ملاحظه به شهر معقول شهروند تهران، ایده ها جزایر شخص خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارداتی مربوط به شهر دوستدار کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر دوستدار سالمندان را به اشتراک می گذاریم.

با این حال مدیریت شهری همراه خود ملاحظه به آموزه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها اساساً مبتنی بر قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص به طور پیوسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به آرامی} در کل زمان آن را به کمال رسانده است. اکنون پرس و جو بی نظیر مدیران شهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان تهرانی، ترتیب از واقعی سیستم های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال بر مقدمه بهبود بر مقدمه ایده ها داده ها بنیان است.

نمایندگی های نوپا داده ها بنیان تسلط مناسب بر زنجیره های خوب ارزش افزوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن کاستی های باقی مانده در زیرساخت های ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نیروی کار} را تضمین می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این می توانند نوید ورود مناسب به توانمندی های اولین آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن را بدهند. فناوری، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش‌سوراخ بینی سیستم‌های جذاب در چندین بخش می‌تواند شناخته شده به عنوان خوب نیروی محرکه برای اقتصاد بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سراسری حرکت تدریجی.

تعمیر مشکلات بخش فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت شهری پس اجتناب کرده اند بهبود ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به ساخت همراه خود بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} رسانی ساختار تفصیلی مجاری قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش اشتغال در شکسته نشده مجموعه اقدامات در بخش همراه خود تعمیر سبدها اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملیاتی، ساختارهای مخل فکر احتمالاً خواهد بود.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری مدیریت شهری انشاالله امتحان شده خواهد کرد اجتناب کرده اند ابزارهای اجباری برای الهام بخش استارت آپ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان استفاده تدریجی. غرب آسیا همراه خود حمایت همه جانبه شوراهای شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستا، در همین جا شورای شهر تهران بر محور محافظت، آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی نیروهای عقلانی محرک انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود شناخته شده به عنوان شاهدی بر آرزو مردمان است.

تصویر حمایت اجتناب کرده اند ساکنان {در این} مسیر پرخطر نیازمند این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت تذکر برای همگامی همراه خود مدیریت شهری در مرحله بومی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات احترام در مرحله سراسری است.

انتهای پیام/۴۱۷۲/