تقویت می کند GlyNAC (گلیسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید N-استیل سیستئین) در موش ها همراه خود اصلاح ضعیف گلوتاتیون، استرس اکسیداتیو، اختلال انجام میتوکندری، ناهنجاری در میتوفاژی، حس چرخ دنده مغذی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب ژنتیکی، اندازه عمر را افزایش می دهد.


مکمل GlyNAC (گلیسین و N-استیل سیستئین) در موش ها با اصلاح کمبود گلوتاتیون، استرس اکسیداتیو، اختلال عملکرد میتوکندری، ناهنجاری در میتوفاژی، حس مواد مغذی و آسیب ژنتیکی، طول عمر را افزایش می دهد. کشتی شده توسط / u / Sorin61
[comments]


رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/