تصویر | پرچم افغانستان به اصل طالبان برداشته شد | لوگوی تلویزیون سراسری افغانستان را اصلاح دهید


به گزارش همشهری تحت وب به نقل اجتناب کرده اند فارس، بر ایده رژیم جدید طالبان کدام ممکن است توسط رسانه های افغانستان چاپ شده شده است، استفاده اجتناب کرده اند پرچم سه رنگ افغانستان کدام ممکن است سال ها تصویر سراسری این ملت {بوده است}، ممنوع شده است. اکنون.

به آگاه طالبان، پرچم های سفید امارت اسلامی باید در تمام محل های کار مناسب در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج افغانستان برافراشته شود.

تعدادی از ساعت پس اجتناب کرده اند این اصل، پرچم سه رنگ افغانستان اجتناب کرده اند تمام لوگوهای تلویزیون سراسری افغانستان برداشته شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود منصفانه رنگ سفید تک رنگ متفاوت شد.

تصویر |  پرچم افغانستان به دستور طالبان برداشته شد |  لوگوی تلویزیون ملی افغانستان را تغییر دهید

طالبان آگاه است کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند لحن های با بیرون موسیقی در مقابل موسیقی در پس زمینه این سیستم های تلویزیونی استفاده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجریان باید اجتناب کرده اند لباس های افغانی در مقابل لباس های غربی استفاده کنند.

طالبان پیش اجتناب کرده اند این اجتناب کرده اند دانشجویان دانشکده کابل درخواست شده است بودند کدام ممکن است لباس افغانی بپوشند.

برخی اجتناب کرده اند مشتریان جامعه های اجتماعی اصلاح لوگوی تلویزیون سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن پرچم سه رنگ افغانستان را بی احترامی به خوب ارزش های سراسری توضیح دادن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه اند کدام ممکن است طالبان نباید خوب ارزش های حزبی شخصی را بر افراد تحمیل تدریجی.