تحقیق آرم می دهد خواب بیش اجتناب کرده اند حد ممکن است سیگنال فروپاشی ذهن باشد


مطالعه نشان می دهد چرت زدن بیش از حد می تواند نشانه زوال عقل باشد کشتی شده توسط /u/stankmanly
[comments]


رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/