تاخیر در پیش آگهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با اوتیسم در کل این همه گیری تمدید شده تر شده است